Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van ACEERA BV (hierna Aceera), waarvan Nederlands asperge centrum onderdeel is.
 

Artikel 1 Algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aceera en haar wederpartij waarop Aceera deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aceera, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Aceera. 
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Aceera daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aceera anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aceera niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering door derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aceera het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4 Onderzoek, reclames, ingebrekestelling
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld aan Aceera. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aceera in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Aceera de werkzaamheden alsnog verrichten of de zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Aceera derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 5. Prijswijzigingen
Aceera is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. grondstoffen, materialen en lonen zijn gestegen. Bovendien mag Aceera haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Aceera, dat in redelijkheid niet van Aceera mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten of de zaken te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 6 Betaling 
1. Betaling van hetgeen de wederpartij aan Aceera verschuldigd is dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aceera aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Aceera op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Incassokosten 
1. Is wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Aceera hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.4. Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
1. Aceera zal de door haar te verrichten advisering en kennisoverdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverbintenis. 
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aceera aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aceera worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aceerazijn verstrekt, heeft Aceera het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Aceera is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aceera is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Aceera kenbaar behoorde te zijn.
4. Wederpartij vrijwaart Aceera voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 9 Contractsduur, opzegging
1. De overeenkomst tussen Aceera en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
2. Indien de overeenkomst tussen Aceera en een wederpartij is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt deze van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan, tenzij de uitvoering van de overeenkomst daarna met goedvinden van beide partiijen wordt voortgezet, in welk geval een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door wederpartij, heeft Aceera recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Aceera zijn toe te rekenen. Voorts is wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan wederpartij.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aceera, zal Aceera in overleg met wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Aceera extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Indien Aceera aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
2. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Aceera het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op wederpartij te verhalen.

Artikel 11 opleidingen, trainingen, cursussen
1. Aceera behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een door haar georganiseerde opleiding, training of cursus zonder opgave van redenen te weigeren.
2. Aceera behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding, training of cursus af te gelasten of opleidingsgroepen samen te voegen. Aceera zal de deelnemer(s) hiervan tijdig in kennis stellen.
3. Annulering door de wederpartij van deelname aan een opleiding, training of cursus kan slechts schriftelijk geschieden. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij bij verhindering of niet-deelneming zonder annulering, of na annulering korter dan twee weken vóór de geplande aanvang van de opleiding, training of cursus, onverkort de kosten hiervan verschuldigd.
4. Aceera behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de opleiding, training of cursus te wijzigen en de aangekondigde docenten te vervangen. Aceera zal de wederpartij tijdig in kennis stellen van een dergelijke wijziging.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan om op basis van de door Aceera verzorgde opleiding, training of cursus en het daarbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenweking met derden een soortgelijke opleiding, training of cursus te ontwikkelen of te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aceera.

Artikel 12 Intellectuele eigendom 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Aceera zich de rechten en bevoegdheden voor die Aceera toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Aceera verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de wederpartij zelf en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aceera worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Aceera behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Monsters en modellen 
1. Is aan de (potentiële) wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Aceera geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Aceera totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Aceera gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Aceera zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat Aceera zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Aceera of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aceera zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaatop wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Koop op afstand
1. Slechts indien en voor zover de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, gelden de bepalingen in dit artikel.
2. Toepasselijkheid van artikel 7:46f eerste lid Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij heeft het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Aceera geleverde zaken de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de wederpartij te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Aceera, die Aceera binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
4. De wederpartij dient de geleverde zaken in het in lid 3 van dit artikel beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.
5. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van diensten, zaken die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij, zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zaken die snel verouderen en kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen.

Artikel 17 Exoneraties 
1. Indien Aceera aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Indien Aceera aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht of koop waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 100.000,- (Zegge:honderdduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Aceera in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aceera aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Aceera toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
5. Aceera is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aceera of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Vrijwaringen 
1. De wederpartij vrijwaart Aceera voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
2. Indien wederpartij aan Aceera informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Aceera gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Aceera zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Aceera niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op elke overeenkomst tussen Aceera en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Aceera is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Aceera het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.