Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het Aspergecentrum en haar wederpartij waarop het Aspergecentrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Aspergecentrum, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met het Aspergecentrum. 
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 2 Intellectuele eigendom 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt het Aspergecentrum zich de rechten en bevoegdheden voor die het Aspergecentrum toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door het Aspergecentrum verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de wederpartij zelf en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het Aspergecentrum worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. het Aspergecentrum behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door het Aspergecentrum geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van het Aspergecentrum totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met het Aspergecentrum gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht het Aspergecentrum zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat het Aspergecentrum zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan het Aspergecentrum of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van het Aspergecentrum zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 4 Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 5 Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het Aspergecentrum gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en het Aspergecentrum zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is het Aspergecentrum niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6 Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op elke overeenkomst tussen het Aspergecentrum en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van het Aspergecentrum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het Aspergecentrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.